مزایده نگهداری از چمن مصنوعی/سازمان ورزش شهرداری اصفهان / مجاد

  • شماره : 1122
  • تاریخ ثبت : 1396/05/18
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

سازمان ورزش شهرداری اصفهان در نظر دارد اجازه موقت نصب و بهره برداری و نگهداری از چمن مصنوعی مشتاق و ارغوان را به شرح و شرایط زیر از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط وا گذار نماید.


متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا دریافت اسناد مزایده حدا کثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ96/5/25 به آدرس: اصفهان، خیابان کمال اسماعیل، حد فاصل پل فردوسی و خیابان باغ گلدسته، سازمان ورزش شهرداری اصفهان، واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.


برخی از شرایط:


-ارائه سپرده شرکت در مزایده نقدی یا ضمانت نامه بانکی
-ارایه ضمانت حسن انجام کار
-در صورتی که برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.


سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.


شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکلیف اعلامی از سوی سازمان می باشد.

 

 

 

 

 

سازمان ورزش شهرداری اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا / مجاد