بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 1117
  • تاریخ ثبت : 1396/05/18
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

مزایده واگذاری یک باب مغازه/شهردار درچه / مجاد

شهرداری درچه در نظر داردبه واگذاری یک باب مغازه به متراژ حدود 30 متر مربع به صورت اجاره بهاء با توجه به مصوبه شورای شهر به مبلغ پایه7/000/000 ریال ماهانه بر اساس مصوبه شماره/95/985ش مورخ
1395/12/14
واگذار نماید.

 

 

لذا از متقاضیان درخواست می گرددجهت دریافت اسناد مزایده تا شنبه مورخ 96/6/4به شهرداری درچه مراجعه نمایند.

 

 

علی اکبر محمودی شهردار درچه/روزنامه اصفهان امروز /مجاد