مزایده واگذاری مجموعه بازی کودکان/سازمان پارکها شهرداری شاهین شه/ مجاد

  • شماره : 1139
  • تاریخ ثبت : 1396/05/22
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر در نظر دارد300مترمربع از مجموعه تفریحی کمپینگ شهرداری شاهین شهر را جهت استقرار و بهره برداری از مجموعه بازی کودکان (شامل ترامبولینگ، سرسره بادی، ریل قطار کوچک و )... بر اساس مجوز شماره/4382ش مورخ 1395/12/28شورای محترم اسلامی شاهین شهر، ابلاغ شماره/96/388ص مورخ 96/1/17شهرداری شاهین شهر، بند 2مصوبه مورخ96/5/8 هیئت مدیره ،از طریق مزایده عمومی به قیمت پایه کارشناسی ماهیانه 5/000/000ریال و برای مدت دو سال به واجدین شرایط واگذار نماید.

 

 

متقاضیان می بایستی جهت اطلاع از شرایط و شرکت در مزایده به امور مالی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر واقع در شاهین شهر ، خیابان دهخدا، فرعی یک شرقی، پلاک105مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/6/2به حراست شهرداری اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت 15روز شنبه مورخ1396/6/4 با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات سازمان باز و قرائت خواهد شد.


سایر شرایط:


-چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.


-سپرده شرکت در مزایده مبلغ 6/000/000ریال می باشد که به صورت وجه نقد به حساب سپرده به شماره
0108798157003نزد بانک ملی واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با شرایط مندرج در اسناد مزایده قابل
ارائه می باشد.


-سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده
باشد یا مبهم ، مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد.


-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مزایده مندرج می باشد.

 

 

 

 

 


حمیدرضا فدایی - مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر-روزنامه اصفهان امروز - مجاد