مزایده واگذاری واحدهای اداری/ســازمان فرهنگــی و ورزشی شاهین شهر /مجاد

  • شماره : 1131
  • تاریخ ثبت : 1396/05/19
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

ســازمان فرهنگــی، ورزشــی و تفریحــی شــهرداری شــاهین شــهر  در نظر دارد اجاره ماهانه واحدهای اداری - تجاری در طبقه پنجم و ششم نگارستان شهرداری را از طریق مزایده عمومی به صورت بهره برداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی به مدت دو سال بــا اســتناد مصوبــه شــماره/4620ش مورخ1395/12/28 شورای محترم اسلامی شهروا گذار نماید.

 

متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری روز دوشنبه 1396/05/23برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای ســازمان فرهنگی، ورزشــی و تفریحی شهرداری شاهین شــهر مراجعه و حدا کثر تا روز سه شنبه مور خ96/05/24نسبت به تحویل پیشــنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهرداری- طبقه چهارم اقدام نمایند.


سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.


جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت farhangi.shaahinshahr.comمراجعه فرمایید.

 

 

 

روابط عمومی سازمان فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهرداری شاهین شهر/روزنامه اصفهان زیبا / مجاد