مناقصه آسفالت معابر/شهرداری زرین شهر/ مجاد

  • شماره : 998
  • تاریخ ثبت : 1396/05/08
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1396 خود در نظر دارد نسبت به انجام عملیات اجرای روکش آسفالت معابر زرین شهر با اعتبار اولیه 11/200/000/000ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

 

 

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ96/5/14به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

جواد جمالی - شهردار زرین شهر- روزنامه اصفهان امروز - مجاد