بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 998
  • تاریخ ثبت : 1396/05/08
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

مناقصه آسفالت معابر/شهرداری زرین شهر/ مجاد

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1396 خود در نظر دارد نسبت به انجام عملیات اجرای روکش آسفالت معابر زرین شهر با اعتبار اولیه 11/200/000/000ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

 

 

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ96/5/14به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

جواد جمالی - شهردار زرین شهر- روزنامه اصفهان امروز - مجاد