مناقصه احداث کانال/شهرداری فولادشهر/ مجاد

  • شماره : 960
  • تاریخ ثبت : 1396/05/04
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

شهرداری فولادشهر در نظر دارد احداث کانال و کانیو بتنی دفع آبهای سطحی سطح شهر فولادشهر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

 

 

متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روزشنبه مورخ 96/5/14به واحد امور قراردادهای شهرداری فولادشهر مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

 

عباس مرادی - شهردار فولادشهر-روزنامه کیمیای وطن - مجاد