مناقصه تامین نیروی انسانی/سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان / مجاد

  • شماره : 1124
  • تاریخ ثبت : 1396/05/18
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان در نظر دارد تامین نیروی انسانی خود را از طریق برگزاری مناقصه به اشخاص حقوقی واجدالشرایط وا گذار نماید:


متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ نشــر ایــن ا گهــی لغایــت ســاعت 14:00روز ســه شــنبه مــورخ

1396/06/07جهــت دریافــت اســناد و مــدارک مناقصــه فــوق بــا در دســت داشــتن فیــش واریــزی بــه مبلــغ 500/000ریــال در وجــه حســاب پــس انــداز شــماره 700806278761و بــه شــماره شــبا
IR370610000000700806278761بانک شهر شعبه حکیم بنام سازمان مدیریت پسماند، به دفتر سازمان واقع در اصفهان، خیابان مشتاق سوم، ابتدای بلوار ارغوانیه، کیلومتر1بلوار رضوان و یا به درگاه الکترونیکی به نشانیwww.isfahan.ir/farakhanمراجعه نمایند.


آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت14:00روز سه شنبه مور خ1396/06/07می باشد.


شرایط مناقصه:

-ارائه سپرده شرکت در مناقصه به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی


-در صورتیکه برندگان اول و دوم شــرکت کننده در مناقصه از انجام معامله خودداری نمایند ســپرده شــرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع سازمان مدیریت پسماند ضبط خواهد شد.


-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.


-کلیه هزینه های در ج آ گهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.


-بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص، بدون ابهام بوده و در پا کت لا ک و مهر شده تسلیم شود.


-شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف اعلامی از سوی سازمان می باشد.


-پیشــنهادات واصله ظرف مدت هفت روز بعد از آخرین مهلت تعیین شده در کمیسیون معاملات ســازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضات سازمان تصمیم گیری و نتیجه آن در تابلوی اعلانات سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعلام خواهد شد.


-سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

 

 

 

 

 

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان/روزنامه اصفهان ازیبا / مجاد