مناقصه خدمات نظافت/سازمان میادین میوه و تره بار اصفهان/ مجاد

  • شماره : 1099
  • تاریخ ثبت : 1396/05/16
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان در نظر دارد عملیات اجرای خدمات نظافت و حمل زباله میدان مرکزی میوه و تره بار واقع در کیلومتر پنج جاده اصفهان - نائین به مبلغ تقریبی8/601/431/400ریال را بر اساس قیمت های واحد پیشنهادی از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت وا گذارنماید.


متقاضیان می توانند از تاریخ1396/05/16تا پایان وقت اداری مورخه 1396/05/26با ارائه معرفی نامه معتبر و مدارک مربوطه و سوابق کاری به دفتر فنی ســازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شــیرازی، حد فاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پلا ک5مراجعه نموده و پس از اخذ تاییدیه دفتر فنی اقدام به واریز مبلغ700/000ریال بابت هزینه تهیه اسناد مناقصه در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948نزد بانک شهر شعبه حکیم نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.


تلفن تماس:32683601


-شرکت کنندگان بایستی دارای تخصص، تجربه و حسن سابقه در این زمینه باشند.


-شــرکت کنندگان بایســتی حداقل دو ســال تجربه کار اجرایی یا مدیریتی شــرکت یا افــراد هیئت مدیره و یا داشــتن ســابقه کار در یکی از شرکت ها باشند.


-ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ32/305/000ریال طی ضمانت نامه بانکی یا فیش پرداختی الزامی است.


-مدت اجرا:12ماه شمسی می باشد.


-مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری ساعت 14:30مورخه1396/05/28می باشد.


-پیشنهادات در تاریخ1396/05/28باز گشایی می شوند.


-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.


-هزینه انتشار آ گهی به عهده برنده مناقصه است.

 

 

 

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان/روزنامه اصفهان/ مجاد