بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 1094
  • تاریخ ثبت : 1396/05/16
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

مناقصه خریدآسفالت/شهرداری آران و بیدگل/ مجاد

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارددر خصوص خرید آسفالت در محدوده ناحیه یک تا سقف4/000/000/000
ریال با شرایط خاص موجود در دفتر فنی شهرداری و از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره 3103مورخ95/12/14  اقدام نماید.

 

لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت اطلاع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.

 

لازم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

 

 

 


حسن ستاری- شهردار آران و بیدگل/روزنامه اصفهان امروز /مجاد