بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 1147
  • تاریخ ثبت : 1396/05/22
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

مناقصه خرید مکانیزمهای اداری/ســازمان خدمــات موتــوری اصفهـان /مجاد

ســازمان خدمات موتوری شــهرداری اصفهــان در نظر دارد نســبت بــه خریــد مکانیزم های مشــروحه ذیل
(شاســی+ کاربــری) بصــورت تســویه ملکــی از محــل امــا ک در اختیار ســازمان و یــا تهاتــر از محــل بدهی
فروشندگان با مناطق محترم پانزده گانه شهرداری اصفهان اقدام نماید.

 

لذا از کلیه فروشندگان و نمایندگان مجاز دعوت بعمل می آید پس از درج آ گهی به مدت ده روز جهت دریافت
اسناد منا قصه به دبیرخانه این سازمان واقع در خیابان ســروش، خیابان مصلی، کوچه شاهزاده ابراهیم
مراجعه و یا در ســاعات اداری با شــماره تلفن03195015446تماس حاصل نموده و از وب سایت این
سازمان به نشانی اینترنتی www.isfahan.ir/khadamatmotoriبازدید بعمل آورند.

 

 

ردیف                                      نوع مکانیزم                                                                         ظرفیت                                       تعداد
1                                        کا میون کشنده 6*4                                                                 40تن                                            4                  
2                            شاسی و کاربری کامیون حمل زباله                                                       6 تن                                             5                      

3                               شاسی وکاربری کامیون جاروب                                                            6تن                                             3           
 4                           
شاسی و کاربری کامیون جدول شوی                                                    6تن                                              6

 

 

 

سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا / مجاد