بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 1100
  • تاریخ ثبت : 1396/05/16
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

مناقصه خرید مکانیزمهای اداری/ســازمان خدمــات موتــوری اصفهـان /مجاد

ســازمان خدمــات موتــوری شــهرداری اصفهــان در نظــر دارد نســبت بــه خریــد مکانیــزم هــای مشــروحه ذیــل ( شاسی + کاربری ) بصورت تسویه ملکی از محل املا ک در اختیار سازمان و یا تهاتر از محل بدهی فروشندگان با مناطق محترم پانزده گانه شهرداری اصفهان اقدام نماید.

 

لذا از کلیه فروشندگان و نمایندگان مجاز دعوت بعمل می آید پس از در ج آ گهی به مدت ده روز جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه این سازمان واقع در خیابان سروش، خیابان مصلی، کوچه شاهزاده ابراهیم مراجعه و یا در ساعات اداری با شماره تلفن03195015446تماس حاصل نموده و از وب سایت این سازمان به نشانی اینترنتی www.isfahan.ir/khadamatmotoriبازدید بعمل آورند.

 

ردیف نوع مکانیزم سیستم (برند) تیپ ظرفیت تعداد
1 کامیون کشنده FAW

J6-

CA42506*4

40تن 4
2 شاسی وکابری کامیون حمل زباله ایسوزو NPR75K 6تن 5
3 شاسی و کابری کامیون جاروب ایسوزو NPR75K 6تن 3
4 شاسی و کاربری جدول شوی ایسوزو NPR75K 6تن 6

 

 

 

 

 

سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا/مجاد