مناقصه خرید کفپوش/سازمان فرهنگی و تفریحی شــهرداری شــاهین شــهر/ مجاد

  • شماره : 1132
  • تاریخ ثبت : 1396/05/19
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

ســازمان فرهنگــی، ورزشــی و تفریحــی شــهرداری شــاهین شــهردر نظر دارد عملیات خرید و نصب کفپوش سالن های شماره 1 و 2 مجموعه ورزشی تختی، متعلق به سازمان فرهنگی،ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهررا از محل اعتبارات مصوب از طریق مناقصه عمومی بــه اســتناد مجــوز شــماره/4620ش مــورخ

1395/12/28شورای محترم اسلامی شاهین شهر وا گذار نماید.

 
 
 
 

  الف: قرارداد خرید با اعتبار حدود2/000/000/000ریال
ب: نصب با اعتبار حدود150/000/000ریال

 

متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری روز دوشنبه1396/05/23برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای
سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر مراجعه و حدا کثر تا روز سه شنبه مور خ96/05/24
نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهرداری- طبقه چهارم اقدام نمایند.

 

سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت farhangi.shaahinshahr.comمراجعه فرمایید.

 

 

 

روابط عمومی سازمان فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهرداری شاهین شهر/روزنامه اصفهان زیبا / مجاد