مناقصه واگذاری نگهداری از فضای سبز/جمعیت هلال احمر استان اصفهان / مجاد

  • شماره : 517
  • تاریخ ثبت : 1395/12/17
  • دستگاه : نهاد های غیر دولتی
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

جمعیت هلال احمر استان اصفهان درنظر دارد موارد زیر رابه مدت یکسال ازتاریخ96/1/1به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 

متقاضیان مى توانندحداکثرتا تاریخ95/12/23جهت دریافت اسنادمناقصه بادر دست داشتن فیش واریزى به مبلغ200/000ریال به حساب جام شــماره12244112/91نزدبانک ملت کلیه شعب سراسرکشوربه نام جمعیت هلال احمر به دبیرخانه این جمعیت واقع دراصفهان- بلوارآئینه خانه مراجعه نمایند.

 

ردیف شماره موضوع
95 -10 1 حفظ ونگهدارى فضاى سبز،سرویس ونگهدارى سیستم آبیارى قطره اى و...مرکز
آموزشهاى تخصصى امدادونجات جمعیت هلال احمراستان اصفهان
95 -11 2 نظافت وسرویس دهى و انجام امورجنبى درمانگاه کهریزسنگ جمعیت هلال احمر
نجف آباد و مرکزجامع علمى کاربردى هلال احمراستان اصفهان


مهلت تحویل مدارك به دبیرخانه:حداکثرتاساعت12روزپنجشنبه مورخ96/1/17

 

هزینه درج آگهى برعهده برندگان مناقصه مى باشد.

 

جمعیت درقبول و یا ردپیشنهادات مختاراست.

 

 

 

                                                                                                                          معاون منابع انسانى وپشتیبانى/روزنامه نصف جهان / مجاد