مزایده اجاره کارگاهی /ســازمان میادین میوه و تره بار اصفهان/ مجاد

  • شماره : 1097
  • تاریخ ثبت : 1396/05/16
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد اجاره مستحدثات مجموعه کارگاهی قصرصنعت شامل واحدهای کارگاهی تجاری واقع در اصفهان، خیابان زینبیه، کیلومتر 2جاده اصفهان- حبیب آباد و یک واحد 10متری واقع در سه راه صمدیه، کوچه لطافت شماره6 جنب قنادی مشتاقیان را با امکانات موجود به صورت اجاره با شرایط ذیل از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

 

متقاضیان مي توانند از تاریخ1396/05/16 تا پایان وقت اداري مورخه 1396/05/25به دبیرخانه سازمان واقع در اصفهان، کنارگذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پلاک ،5طبقه اول یا دفتر مدیریت مجموعه کارگاهی قصرصنعت واقع در اصفهان، خیابان زینبیه، کیلومتر 2جاده اصفهان- حبیب آباد مراجعه مراجعه نموده و پس از واریز مبلغ 700.000ریال بابت هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948نزد بانک شهر شعبه حکیم اقدام نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

 

تلفن تماس: 32683601-031


متقاضیان بایستي:


- داراي عدم سوء پیشینه کیفري و مالي باشند. 


- داراي حسن سابقه، توان مالي و اجرایي مناسب در این زمینه باشند.


- داراي کلیه مجوزات لازم در زمینه کاربری مورد تقاضا باشند.


-ارائه سپرده شرکت در مزایده طي فیش بانکي الزامي است.


-مدت قرارداد، درصورت رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان، حداکثر در تاریخ 1397/05/14خاتمه می یابد که
در صورت رضایت از عملکرد بهره بردار و توافق کتبی طرفین براساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمدید خواهد بود.


-مهلت ارسال پیشنهادات پایان وقت اداری ساعت 13:30مورخه 1396/05/26مي باشد.


-کلیه پیشنهادها توسط کمیسیون عالی معاملات سازمان در تاریخ 1396/05/28بازگشائی می گردد.


-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.


-هزینه انتشار آگهي بر عهده برنده مزایده است.

 

 

 


سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان/روزنامه اصفهان امروز / مجاد