مزایده فروش خودرو/سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان/مجاد

  • شماره : 1115
  • تاریخ ثبت : 1396/05/18
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان در نظر دارد تعدادی از خودروهای کارکرده در اختیار را با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.


متقاضیان جهت کسب آگاهی بیشتر، دریافت و تکمیل اسناد مزایده و ارائه آنها می توانند از روز دوشنبه مورخ 96/5/9لغایت روز دوشنبه مورخ 96/5/23به نشانی: اصفهان
خیابان 22بهمنمجموعه اداری امیرکبیر، معاونت بازرگانی مراجعه نمایند.

 

مستقر در انبار مرکزی سازمان واقع در فلکه دانشگاه صنعتی500متر بالاتر از پلیس راه قدیم اصفهانتهران مقابل خیابان سپافیل جنب انبار اداره مرکزی برقانبار بختیاردشت آتش نشانی شهرداری چمگردان

 

 

 

سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان/روزنامه  اصفهان امروز/ مجاد