مزایده واگذاری یک باب مغازه/شهردار درچه / مجاد

  • شماره : 1117
  • تاریخ ثبت : 1396/05/18
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شهرداری درچه در نظر داردبه واگذاری یک باب مغازه به متراژ حدود 30 متر مربع به صورت اجاره بهاء با توجه به مصوبه شورای شهر به مبلغ پایه7/000/000 ریال ماهانه بر اساس مصوبه شماره/95/985ش مورخ
1395/12/14
واگذار نماید.

 

 

لذا از متقاضیان درخواست می گرددجهت دریافت اسناد مزایده تا شنبه مورخ 96/6/4به شهرداری درچه مراجعه نمایند.

 

 

علی اکبر محمودی شهردار درچه/روزنامه اصفهان امروز /مجاد