مناقصه اجرای علف زنی /سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر /مجاد

  • شماره : 1030
  • تاریخ ثبت : 1396/05/10
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر  بند یک مصوبه مورخ 1396/4/17هیئت مدیره سازمان، در نظر دارد، عملیات اجرایی علف زنی و چمن زنی فضای سبز با اولویت ناحیه شمال را به مدت 6ماه با اعتبار اولیه ( 3/000/000/000سه میلیارد ریال) از محل ردیف اعتباری طرح های نگهداری فضای سبز فصل بودجه عمرانی سال 96طبق اسناد مندرج در اسناد آگهی به پیمانکاران واجد بر اساس مجوز شماره/4382ش مورخ 1395/12/28شورای محترم اسلامی شاهین شهر، ابلاغ شماره /96/388ص مورخ 96/1/17شهرداری شاهین شهر،شرایط واگذار نماید.

 

متقاضیان می بایستی جهت اطلاع از شرایط و شرکت در مناقصه به امور مالی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر واقع در شاهین شهر ، خیابان دهخدا، فرعی یک شرقی، پلاک 105مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1396/5/29به حراست شهرداری اقدام نمایند.

 

پیشنهادات رسیده راس ساعت 15روز دوشنبه مورخ 1396/5/30با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات سازمان باز و قرائت خواهد شد.


سایر شرایط:


1-چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.


2-سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 150/000/000ریال می باشد که به صورت وجه نقد به حساب سپرده به شماره 0108798157003نزد بانک ملی واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل ارائه می باشد.


3-سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده
باشد یا مبهم ، مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد.


4-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

 

 

 

 


حمیدرضا فدایی - مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر- روزنامه اصفهان امروز - مجاد