مناقصه خرید تابلوهای خبری/معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان / مجاد

  • شماره : 999
  • تاریخ ثبت : 1396/05/08
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

شهرداری اصفهان در نظر دارد در راستای توسعه سیستم حمل و نقل هوشمند، نسبت به تجدید مناقصه عمومی و انتخاب پیمانکاران ذیصلاح جهت پروژه ذیل به صورت غیر نقدی و بدون پیش پرداخت اقدام نماید.

 

ردیف عنوان پروژه محل تامین اعتبار پروژه مدت پروژه سپرده شرکت در مناقصه
(ریال )
1 خرید،نصب و راه اندازی تابلوهای متغیر خبری شهرداری منطقه 6 / غیر نقدی 5 225/000/000

 

تذکرات:


- برنده مناقصه جهت عقد قرارداد باید معادل 10درصد مبلغ مورد پیمان را به عنوان تضمین تعهدات پیمان به صورت ضمانتنامه بانکی، به شهرداری تسلیم نماید.


- ارائه سپرده شرکت در مناقصه بصورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3ماهه می باشد.


-واجدین شرایط می توانند از تاریخ 96/5/9تا 96/5/22همه روزه به استثنای ایام تعطیل، در ساعات اداری به حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک (به آدرس اصفهان - بزرگراه شهید چمران- نرسیده به پل چمران - ابتدای خیابان اشراق شمالی- روبروی پارکینگ شهید چمران ، طبقه دوم اداره پیمان) مراجعه و با ارائه معرفی نامه کتبی معتبر از شرکت و اصل فیش واریزی خرید اسناد، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.


-شایان ذکر است هزینه خرید اسناد پروژه مذکور 500/000ریال بوده که می بایست طی فیش واریزی به شماره حساب 10027600013بانک شهر به نام شهرداری اصفهان واریز شود.


- در ضمن تلفن پاسخگویی به سوالات فنی احتمالی متقاضیان شرکت در مناقصه32200242با داخلی 104می باشد.


- کلیه اسناد مناقصه می بایست توسط شرکت کننده تایید، مهر و امضا شده و طبق شرایط مناقصه ضمیمه
پیشنهاد گردد.


- شرکت کنندگان می بایست پیشنهادات خود را در تاریخ 96/5/24و حداکثر تا ساعت ،14به دبیرخانه حراست حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک به آدرس مذکور تحویل نمایند. بدیهی است دریافت پاکت ها بعد از ساعت مقرر امکان پذیر نمی باشد.


- حضور نماینده تام الاختیار و مطلع به آنالیز قیمت پیشنهادی و با معرفینامه کتبی پیمانکار در روز بازگشائی
پاکتها جهت ارائه توضیحات تکمیلی احتمالی در محل معاونت حمل و نقل و ترافیک الزامی می باشد.


- شهرداری اصفهان در رد یک تا تمام پیشنهادات مختار است.


- هر گاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.


- هزینه چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.


- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه درج گردیده است.


آدرس اینترنتی:http://www.isfahan.ir

 

 

 

 


معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان/روزنامه اصفهان امروز / مجاد