مزایده فروش املاک ومستغلات/ شهرداری اصفهان / مجاد

  • شماره : 1089
  • تاریخ ثبت : 1396/05/15
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شهرداری اصفهان در نظر دارد املا ک ومسغلات زیر را از طریق مزایده وا گذارنماید.

 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات مورد وا گذاری ازتاریخ نشر آ گهی همه روزه به جز ایام تعطیل درساعات اداری به امور قراردادها واقع در میدان امام حسین (ع) ساختمان شهرداری مرکزی اصفهان مراجعه ونسبت به کسب اطلاعات وتهیه اسناد مزایده اقدام نمایند.


آخرین مهلت تهیه اسناد وارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت14روز شنبه مور خ96/6/4می باشد.


- یک واحد تجاری به مساحت حدود45متر مربع واقع در ملک شهر ، خیابان گلخانه ،مجتمع تجاری شاهین.


- دو واحد تجاری به مساحتهای حدود62و112متر مربع واقع در مجموعه تجاری اداری ارگ جهان نما.


- ســه قطعه زمین جای تجاری به مســاحت کلی حدود142متر مربــع واقع درخیابان حافــظ ، کوی کرمانــی ، جنب پارکینگ کرمانی.


- یک قطعه زمین به مساحت16300متر مربع واقع دراتوبان شهید آقابابایی ، جنب شهرک سلامت.


- یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت163متر مربع واقع در اتوبان شهید خرازی ، جنب پارک قلمستان.


- یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت حدود292متر مربع واقع در خیابان جی شرقی ، کوی امین ، جنب ایران خودرو.


- یک قطعه زمین به مساحت حدود146متر مربع واقع در خیابان معراج خیابان میثم


شرایط مزایده:


- ارایه سپرده شرکت در مزایده برای هریک از موارد بصورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه.


-درصورتیکه نفرات اول ودوم شرکت کننده برای هریک از موارد فوق از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.


- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها برای هریک از موارد فوق مختار است.


- سایر اطلاعات وجزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندر ج می باشد.

 

 

 

 

 

شهرداری اصفهان / روزنامه اصفهان زیبا /مجاد