مناقصه اجرای پروژه ها /شهرداری اصفهان / مجاد

  • شماره : 986
  • تاریخ ثبت : 1396/05/07
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

شــهرداری اصفهان در نظر دارد جهت اجرای پروژه های زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

 

نام پروژه مبلغ برآورد اولیه تقریبی به ریال محل تامین اعتبار شهرداری مدت اجرای عملیات سپرده شرکت در مناقصه به ریال
تکمیل طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر به اراضی فضای سبز شمال اصفهان (96-09-33) 42/000/000/000 منطقه12 12ماه 132/500/000
احداث مجموعه ورزشی مادر و کودک محتشم کاشانی (96-09-34) 19/000/000/000 منطقه 5 10ماه 63/500/000

احداث ایستگاه پمپاژه و تجهیزات فیلتراسیون کلکتور فضای سبز منطقه 7

(96-09-35)

15/000/000/000 منطقه 7 5ماه 51/500/000

احداث مجموعه ورزشی امین آباد

(96-09-36)

7/300/000/000 منطقه 12 6ماه 28/400/000

 

تذکرات:


شرکت کنندگان موظف به ارایه رتبه بندی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.

 

پیمانکاران ملزم به ارایه اسناد و مدارک شرکت، گواهی تایید صلاحیت ایمنی و سوابق کاری خود قبل از تهیه اسناد می باشند، بدیهی است تحویل اسناد مناقصه منوط به ارزیابی سوابق و توان شرکت کنندگان می باشد.


برنده مناقصه جهت عقــد قرارداد باید معادل 5درصــد مبلغ مورد پیمان را به عنــوان تضمین تعهدات پیمان به صورت ضمانتنامه بانکی، اسناد خزانه یا اوراق مشارکت به شهرداری تسلیم نماید.

 

واجدین شــرایط می توانند از تاریخ 96/05/08لغایت 96/05/16همه روزه به جزء روزهای تعطیل به حوزه معاونت عمران شــهری واقع در خیابان کاوه ابتــدای اتوبان دکتر چمران مراجعه و بــا ارایه معرفینامه کتبی شــرکت و ســایر مدارک نســبت به دریافت اســناد مناقصه اقدام نمایند. لازم به ذکر اســت کلیه اسناد مناقصه می بایست توسط شــرکت کننده تایید، مهر و امضا شده و طبق شرایط مناقصه ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

 

آخریــن مهلــت ارســال پیشــنهاد قیمت تــا ســاعت 14روز ســه شــنبه مــور خ 1396/05/17می باشــد،
بدیهی است دریافت پا کت ها بعد از ساعت مقرر امکان پذیر نمی باشد.

 

حضور نماینــده تام الاختیــار و مطلع بــه آنالیز قیمت پیشــنهادی و بــا معرفینامــه کتبی پیمانــکار در روز باز گشایی پا کت ها جهت ارایه توضیحات تکمیلی احتمالی در محل معاونت عمران شهری الزامی است.

 

شهرداری اصفهان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

 

برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 

هزینه چاپ آ گهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتیhttp://www.isfahan.irمراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

شهرداری اصفهان /روزنامه اصفهان زیبا / مجاد